Kodemaker: Code of Conduct

Kodemaker skal være et foregangsfirma med tanke på god oppførsel både internt, overfor våre kunder og samfunnet generelt. Vi skal være en fremragende arbeidsplass på alle mulige måter. Vår arbeidsplass er fylt av lidenskap for faget og menneskene rundt oss. Vi er opptatt av at alle blir sett og får anledning til å videreutvikle seg, samt at vi alltid behandler hverandre og alle rundt oss med respekt og verdighet.

Hva er Code of Conduct, og hvorfor har vi det?

Kodemakers Code of Conduct (etiske retningslinjer) sier noe om hva vi selv og omverden kan forvente av oss i Kodemaker. De beskriver grunnleggende prinsipper for hvordan vi skal opptre i ulike situasjoner.

De etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og andre som handler på vegne av Kodemaker.

I Kodemaker er vi opptatt av at alle skal oppføre seg pent, og ikke gjøre livet surt for sine omgivelser på noen måte. Hvis du opplever at dette ikke stemmer: Ta kontakt via kontakt@kodemaker.no så vil vi adressere problemet.

Integritet og åpenhet

Kodemaker anser det som en kjerneverdi å alltid operere med integritet og rak rygg i enhver situasjon. Dette gjelder både internt, men også overfor kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Vi skal alltid kunne se oss selv i speilet, og vite at våre handlinger ikke er i strid med god folkeskikk. Vi skal ikke utsette oss selv for interessekonflikter i merkantile relasjoner, og herunder nøye vurdere og eventuelt avstå/avslå gaver og opplevelser i forhandlingssituasjoner med merkantile interesser på spill for den ene eller andre part.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Vi forventer at alle våre ansatte aktivt medvirker til å skape en positiv og profesjonell kultur på arbeidsplassen. Dette innebærer at vi behandler våre kollegaer, kunder og samarbeidspartnere med respekt, tar personlig ansvar for våre handlinger, og rapporterer dersom vi legger merke til situasjoner som kan påvirke arbeidsmiljøet negativt.

Kodemaker anser HMS-arbeidet som et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Diskriminering og trakassering

Vi jobber aktivt for et inkluderende arbeidsmiljø, hvor alle mennesker er likeverdige. Diskriminering eller andre forhold knytte til mobbing eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme,og det forventes at alle ansatte i Kodemaker stiller seg bak dette prinsippet. Dette gjelder for alle mennesker man møter i regi av ansettelse i Kodemaker (kolleger, kunder, samarbeidspartnere, leverandører eller andre). Ved eventuelle hendelser som går mot prinsippet forventes det at dette enten tas opp med personen det gjelder, eller rapporteres inn til administrasjonen.

Kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter

Alle kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter skal behandles med respekt og i tråd med god forretningsskikk. Kodemaker er en kompetent og pålitelig partner som viser sin verdi gjennom kvalitet, erfaring og dedikasjon. Vi skal gjennomføre oppdrag med god kvalitet og høy grad av integritet for å hjelpe våre kunder til å oppnå suksess. Som konsulenter jobber vi ofte på kundens lokasjoner, og på oppdrag sørger vi for å etterfølge kundens retningslinjer og regler.

Bærekraft og samfunnsansvar

Kodemaker ønsker å bidra med å være en bærekraftig og miljøvennlig virksomhet, og har blant annet vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 20xx. For å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har vi årlige vurderinger av våre leverandørkjeder, og vi tilstreber oss å kun jobbe med leverandører og forretningspartnere som forplikter seg til høye standarder på disse områdene. Ved å ha et aktivt forhold til vårt samfunnsansvar tror vi også at dette påvirker vårt omdømme positivt, og dermed og medfører mer fornøyde kunder.

Taushetsplikt og informasjonssikkerhet

Alle ansatte har taushetsplikt angående alle sensitive opplysninger de får tilgang til i forbindelse med sin ansettelse, enten dette gjelder interne saker i Kodemaker, informasjon om kunder eller samarbeidspartnere. Denne taushetsplikten gjelder både under ansettelsesforholdet og også etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Informasjonssikkerhet er en prioritet for oss, og det innebærer å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av informasjonen vi håndterer. Får man kjennskap til brudd på rutiner for informasjonssikkerhet har enhver ansatt plikt til å melde fra.

Alle som er i kontakt med Kodemaker skal kunne stole på at vi beskytter informasjon, overholder taushetsplikt og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.