Gitt utgangspunktet “la oss type JS” så er TypeScript ganske supert. Dette er ikke nødvendigvis et premiss vi trenger godta, men når man først besøker TS-land hjelper det å ha noen triks for hånden.

1. Refaktorer med @ts-expect-error

Annotasjonen @ts-ignore ber TypeScript-kompilatoren ignorere feil på neste linje. Den alternative annotasjonen @ts-expect-error gjør samme jobb på en litt bedre måte: denne vil i tillegg rope høyt når linjen ikke lenger feiler.

// @ts-expect-error
const a: number = "1"; // ✅

// @ts-expect-error
const b: number = 1; // ❌

@ts-expect-error er spesielt hjelpsom i kodebaser som en gang var JS, og nå er 80% ferdig konvertert til TS (der 80% av jobben gjenstår). For å komme helt i land kan man for eksempel:

 1. Endre alle gjenstående filnavn fra .js til .ts,
 2. legge til @ts-expect-error der det trengs, og
 3. sette som mål å fjerne alle de nye annotasjonene.

Ved å løse én @ts-expect-error fikses ofte flere følgefeil, og annotasjonene forteller deg når de kan fjernes.

2. Spesifiser strenger med literal types

Noen ganger er det ikke nok med en streng; vi trenger også et spesifikt format. TypeScripts template literal types lar oss spesifisere formatet vi ønsker i typesystemet, slik at feil kan oppdages allerede ved kompilering:

// Denne typen beskriver en streng som må starte med "/".
type LeadingSlash = `/${string}`;

// Denne funksjonen kan kun kalles med en streng som starter med "/".
function leadingSlashPlease(path: LeadingSlash) {}

leadingSlashPlease("./a"); // ❌
leadingSlashPlease("/b"); // ✅

Hvis vi trenger en runtime-sjekk kan vi ty til en type guard:

function hasLeadingSlash(path: string): path is LeadingSlash {
  return path.startsWith("/");
}

leadingSlashPlease(someString); // ❌
if (hasLeadingSlash(someString)) {
  leadingSlashPlease(someString); // ✅
}

Hvis vi mot formodning trenger en exception kan vi bruke nøkkelordet asserts:

function assertLeadingSlash(path: string): asserts path is LeadingSlash {
  if (!path.startsWith("/")) {
    throw new Error(`expected leading slash: "${path}"`);
  }
}

leadingSlashPlease(someString); // ❌
assertLeadingSlash(someString);
leadingSlashPlease(someString); // ✅

3. Utforsk hjelpsomme hjelpetyper

TypeScript har mange innebygde hjelpetyper som overraskende ofte er akkurat hva som trengs:

// `Readonly` kan sikre at en funksjon ikke muterer sine argumenter.
function sortStrings(list: Readonly<string[]>): string[] {}

// `ReturnType` kan få tak i en type som ikke ble eksportert fra en avhengighet.
type MyReturnType = ReturnType<typeof someLibraryFunction>;

// `Omit` kan forenkle eksisterende typer.
type Unsaved<T> = Omit<T, "id" | "createdAt" | "updatedAt">;

Ved hjelp av conditional types kan vi også lage spennende hjelpetyper på egen hånd:

// Denne typen beskriver en streng som ikke kan være tom.
type NonEmptyString<T extends string> = T extends "" ? never : T;

// Denne funksjonen kan ikke kalles med en tom streng.
function emptyStringsAreWeird<T extends string>(s: NonEmptyString<T>) {}

emptyStringsAreWeird(""); // ❌
emptyStringsAreWeird("a"); // ✅

4. Synkroniser navn med Pick

Navngiving er vanskelig, så det er flott å kunne sette samme navn på samme ting overalt.

TypeScripts Pick kan hjelpe oss med å holde navn synkronisert ved å plukke felter fra eksisterende typer:

type ServerConfig = {
  hostName: string;
};

// Hva er `name` her egentlig?
function startServer(name: string) {}

// Ah, det er `hostName` fra `ServerConfig`.
function startServer({ hostName }: Pick<ServerConfig, "hostName">) {}

5. Del opp globale typer

Globale domenetyper er alltid fristende, men ofte skumle saker. Store produkttyper som brukes mange steder blir fort svekket via valgfrie felter og type-unioner. Resultatet blir lett vanskelig å forstå. Når har vi hvert felt?

type User = {
  id?: number;
  name: string;
  email?: string;
  createdAt?: Date | string;
};

Et alternativ er å bruke flere, strengere typer. Pick og Omit kan brukes til å synkronisere feltenes navn og undertyper:

type UserRow = {
  id: number;
  name: string;
  email: string;
  createdAt: Date;
};

// UserRow bruker `Date`s, men JSON trenger strenger.
type UserResponse = Omit<UserRow, "createdAt"> & { createdAt: string };

// Kun `name` og `email` kan spesifiseres ved `create`.
type CreateUserRequest = Pick<UserRow, "name" | "email">;

// Oppdateringer trenger en `id`, men `email` kan ikke oppdateres.
type UpdateUserRequest = Pick<UserRow, "id" | "name">;

Globale domenetyper kan føre til sterk kobling mellom lagene i en applikasjon. Oppdelte typer tydeliggjør inndelingen og understreker forskjellene mellom hvert lag. Litt mer å skrive, men potensielt enklere å forstå.