Go har blitt brukt til å lage mange av de verktøyene vi bruker i dag. Kubernetes, docker, prometheus og mye mer. Men hvordan passer det for å lage programmer til kommandolinjen? Og er det like bra som Rust som Odin beskriver i sin bloggpost?

Denne bloggposten er en kopi av Odin sin bloggpost, men der han bruker Rust har jeg brukt Go for sammenligning.

Hva skal vi lage?

Vi skal skamløst kopiere ideen til Odin om å lage et cli for å hente dagens og morgendagens priser fra tibber sitt api og presentere det på kommandolinja.

 • Lese argumenter til programmet fra kommandolinjen
 • Lese inn et personlig Tibber API token
 • Hente priser fra Tibber APIet med tokenet
 • Tegne en graf med priser
 0.494 ┤                                  ╭───╮
 0.475 ┤                      ╭───╮          │  ╰───────────╮
 0.455 ┤                    ╭───╯  │          │        ╰───╮
 0.436 ┤            ╭───╮    ╭───╯    │          │          ╰───╮
 0.417 ┤            │  │  ╭───╯      ╰───╮      ╭───╯            ╰───
 0.398 ┼───╮        ╭───╯  │  │          │      │
 0.379 ┤  │        │    ╰───╯          │      │
 0.360 ┤  │        │                ╰───╮    │
 0.341 ┤  │        │                  │    │
 0.321 ┤  │        │                  │    │
 0.302 ┤  │        │                  ╰───────╯
 0.283 ┤  │        │
 0.264 ┤  │        │
 0.245 ┤  │        │
 0.226 ┤  │        │
 0.206 ┤  │        │
 0.187 ┤  ╰───╮      │
 0.168 ┤    │    ╭───╯
 0.149 ┤    │    │
 0.130 ┤    │  ╭───╯
 0.111 ┤    ╰───╯
	00:00			06:00			12:00			18:00			24:00

(Dette er det ferdige resultatet)

Komme i gang

Først må du installere go.

Deretter oppretter vi prosjektet og en fil for kildekoden:

$ go mod init github.com/nilsmagnus/energipris
$ touch main.go

Vi kjører programmet med go run main.go.

Avhengigheter

I motsetning til Rust og mange andre språk så har filosofien til Go vært at man skal kunne bygge verdifulle programmer med kjernebiblioteket, altså uten å dra inn avhengigheter.

Lese argumenter fra kommandolinjen, håndtere json, logging, lage http-requester og asynkrone operasjoner gjøres helt fint med kjernebiblioteket.

Men funksjonalitet som f.eks ascii-grafer er ikke i kjernebiblioteket, så det må vi legge til manuelt som en dependency:

go get -u github.com/guptarohit/asciigraph@latest

Hvis man ikke liker kjernebiblioteket sin tilnærming til noen av disse tingene, så finnes det selvfølgelig en drøss med eksterne biblioteker man kan dra inn for å løse de samme bibliotekene.

func main()

main() er funksjonen som starter programmet vårt. Den legger vi her i filen main.go

og fyller ut med følgende “hello tibber”

package main

import (
	"log"
)

func main() {
	log.Println("Hello tibber")
}

Enkelt og greit, ingen magi her som trenger forklaring. Vi importerer og bruker log-pakken som er en del av standardbiblioteket.

Argumenter

For å lese argumenter bruker vi den innebygde pakken flag. Den gir oss en del fine ting ut av boksen, men gir oss dessverre ekle pekere istedenfor verdier tilbake når vi leser argumentene.

prisDag := flag.String("prisdag", "idag", "Vise priser for i dag eller i morgen. Gyldige verdier: idag , imorgen")

flag.Parse()

if *prisDag != "idag" && *prisDag != "imorgen" {
  flag.Usage()
  log.Fatalf("Ugyldig prisdag: %s", *prisDag)
}

Her oppretter vi prisDag som et gyldig argument til programmet med en default verdi. Vi må kalle på funksjonen flag.Parse() for at den skal få lest inn argumentet fra kommandolinjen.

Go sin flag pakke kommer med en del funksjonalitet, som blant annet lar brukeren printe ut gyldige flag og verdier.

# bygge programmet 
$ go build

# kjøre programmet
$ ./energipris -help
Usage of ./energipris:
 -prisdag string
  	Vise priser for i dag eller i morgen. Gyldige verdier: idag , imorgen (default "idag")

#teste ugyldig verdi for prisdag
$ ./energipris -prisdag overimorgen
Usage of ./energipris:
 -prisdag string
  	Vise priser for i dag eller i morgen. Gyldige verdier: idag , imorgen (default "idag")
2023/08/03 20:37:32 Ugyldig prisdag: overimorgen  	

Strømpriser

For å hente ut strømpriser som gjelder for din husstand må du hente et api-token fra tibber. Som Odin sier så vil ikke hardkode dette eller lagre det i historikken til terminalen, så vi lager det som en miljøvariabel.

apiToken, hasToken := os.LookupEnv("TIBBER_API_TOKEN")

if !hasToken {
  log.Fatal("TIBBER_API_TOKEN is not set.")
}

Ikke noe magi her, os.LookupEnv returnerer en bool for om miljøvariabelen finnes og selve variabelen. Hvis miljøvariabelen ikke finnes logger vi en melding med log.Fatal som skriver ut meldingen med en pen timestamp og terminerer programmet med exit-kode 1.

For å hente strømprisene med tibber sitt graphql api kunne jeg brukt et graphql-bibliotek, men siden jeg bare skal gjøre 1 oppslag så hardkoder jeg requesten med go sitt innebygde http-bibliotek:

client := &http.Client{}
	
requestMap := map[string]string{"query": requestBody}
requestJson, err := json.Marshal(requestMap)
if err != nil {
  log.Fatalf("Klarte ikke lage json av requesten")
}

req, err := http.NewRequest("POST", "https://api.tibber.com/v1-beta/gql", bytes.NewBuffer(requestJson))
if err != nil {
  log.Fatalf("Det er noe galt med requesten: %v", err)
}
req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
req.Header.Add("Accept", "application/json")
req.Header.Add("Authorization", fmt.Sprintf("Bearer %s", apiToken))

response, err := client.Do(req)
if err != nil {
  log.Fatalf("Feil ved henting av data fra tibber: %v", err)
}

Wow. Det var mye if err != nil ! Men sånn er det når man ikke har et typesikkert språk og man tillater null-verdier. Vi sjekker alltid om funksjonen feilet ved å sjekke den returnerte feilen for å være sikre på at programmet ikke skal terminere uventet.

Requesten vi skal sende ser sånn ut:

const requestBody = `{
 viewer {
  homes {
   currentSubscription {
    priceInfo {
     current {
      total
      energy
      tax
      startsAt
     }
    }
   }
  }
 }
}`

Parsing av resultatet til JSON

For å kunne tolke json til en type i go så lager vi en struct der vi annoterer feltene med json og hvilket navn det tilsvarer i json-strukturen:

type TibberResponse struct {
	Data struct {
		Viewer struct {
			Homes []struct {
				CurrentSubscription struct {
					PriceInfo struct {
						Current struct {
							Total  float64  `json:"total"`
							Energy  float64  `json:"energy"`
							Tax   float64  `json:"tax"`
							StartsAt time.Time `json:"startsAt"`
						} `json:"current"`
						Today  []Day `json:"today"`
						Tomorrow []Day `json:"tomorrow"`
					} `json:"priceInfo"`
				} `json:"currentSubscription"`
			} `json:"homes"`
		} `json:"viewer"`
	} `json:"data"`
}

type Day struct {
	Total  float64  `json:"total"`
	Energy  float64  `json:"energy"`
	Tax   float64  `json:"tax"`
	StartsAt time.Time `json:"startsAt"`
}

for å serialisere http-responsen inn i denne structen bruker vi den innebygde pakken json:

tibberResponse := TibberResponse{}
	
if err := json.Unmarshal(body, &tibberResponse);err!=nil{
	log.Fatalf("Klarte ikke deserialisere responsen til tibber:%v \n %s", err, body)
}

Her lager vi først en tom struct av tibberResponse før vi lar json.Unmarshal() gjøre jobben for oss og sjekker om returnerer en feil. Mer at vi sender pekeren til structen til json.Unmarshal().

ASCII-graf

For å visualisere noe på kommandolinjen så må vi presentere det som ascii-art. For dette bruker vi biblioteket asciigraph:

...
data := mapTibberData(tibberResponse.Data.Viewer.Homes[0].CurrentSubscription.PriceInfo.Tomorrow)
graph := asciigraph.Plot(data, asciigraph.Precision(3), asciigraph.Height(20), asciigraph.SeriesColors(asciigraph.Green))
fmt.Println(graph)
...


func mapTibberData(days []Day) []float64 {
	result := make([]float64, len(days))
	for i, f := range days {
		result[i] = f.Total
	}
	return result
}

Ja, du leser riktig. Go har ikke en innebygd map-funksjon, så denne må du skrive selv. Heldigvis har man fått støtte for generics i go, så det finnes gode biblioteker som kan gjøre dette for deg.

Ascii-biblioteket er ikke av det mest avanserte heller, så jeg lager en egen linje for å skrive ut timestamps på x-aksen:

	fmt.Println("\t00:00\t\t\t06:00\t\t\t12:00\t\t\t18:00\t\t\t24:00")

Resultatet blir smellvakkert:

$ go run main.go --prisdag idag
 0.494 ┤                                  ╭───╮
 0.475 ┤                      ╭───╮          │  ╰───────────╮
 0.455 ┤                    ╭───╯  │          │        ╰───╮
 0.436 ┤            ╭───╮    ╭───╯    │          │          ╰───╮
 0.417 ┤            │  │  ╭───╯      ╰───╮      ╭───╯            ╰───
 0.398 ┼───╮        ╭───╯  │  │          │      │
 0.379 ┤  │        │    ╰───╯          │      │
 0.360 ┤  │        │                ╰───╮    │
 0.341 ┤  │        │                  │    │
 0.321 ┤  │        │                  │    │
 0.302 ┤  │        │                  ╰───────╯
 0.283 ┤  │        │
 0.264 ┤  │        │
 0.245 ┤  │        │
 0.226 ┤  │        │
 0.206 ┤  │        │
 0.187 ┤  ╰───╮      │
 0.168 ┤    │    ╭───╯
 0.149 ┤    │    │
 0.130 ┤    │  ╭───╯
 0.111 ┤    ╰───╯
	00:00			06:00			12:00			18:00			24:00

Fordeler med Go

 • Lett å lære, rakst å komme i gang med avanserte oppgaver
 • Koden blir eksplisitt og det er lite overraskelser
 • Økosystemet er stort siden så mange store selskaper har investert mye i go. Det finnes gode biblioteker for alt mulig
 • Det kompilerer raskt og kjører raskt
 • Det er garbage-collected, så du slipper å tenke på allokeringer og deallokeringer
 • Godt standardbibliotek som tar deg langt uten at du trenger eksterne avhengigheter
 • Det kompilerer til en native binærfil, noe som gjør deployment til en lek. Alle mainstream OS og cpuer støttes av go.

Ulemper med Go

 • Mutability. Alt er muterbart, så vær forsiktig
 • Feilhåndtering kan bli i overkant mye. Onde tunger vil ha det til at språket burde blitt kalt errlang siden man ender opp med veldig mange if err != nil
 • Det mangler innebygd støtte for å mappe over arrays. Man kan bruke biblioteker, men her har de en jobb å gjøre
 • Ikke null-safe, men det er lagt opp til at man skal håndtere feil

Oppsummert

Go er såpass enkelt at det tar kort tid å komme i gang. Feilmeldingene fra kompilatoren er forståelig og det er lett å feilsøke, selv for nybegynnere.

For å komme i gang raskt anbefaler jeg tour of go som lar deg utforske språket i nettleseren og “The Go Programming Language” av Kernighan.

Vil jeg anbefale go i et prosjekt? Nja. Til CLI og enkle web-apper funker det fint, men jeg ville valgt noe annet hvis du skal transformere mye data og har behov for map/fold/reduce funksjoner. Eller hvertfall sjekke at det finnes biblioteker for å jobbe ergonomisk med arrays.

For hobbyprosjekter er dette mitt favorittspråk siden det er lett å lage noe og det kompilerer til en statisk binærfil.

Entusiaster kan hente kildekoden min fra github.