Rust krabbe Hver variablel i Rust har en “levetid” tilknyttet seg som definerer hvor lenge variablen skal leve i minnet. Dette gjør man for å unngå minnefeil som “dangling pointers”, samt at variabler ikke blir brukt etter at minneområdet har blitt frigitt. Dette konseptet kalles Lifetimes, og er en del av Rust sitt typesystem.

La oss se på et eksempel som vil føre til en kompileringsfeil på grunn av brudd på en levetid-regel:

…for du vet at minnefeil fanges ved kompilering i Rust? Ikke? Se her da!

let r;
{
  let x = 5;
  r = &x;
}
println!("r: {}", r);

Først definerer vi en variabel r. Inne i den påfølgende blokken defineres variabelen x som tilordnes verdien 5. Deretter settes r til å referere til x, før vi går ut av blokkens scope hvor x er definert. Dette vil føre til at minneområdet til x frigis, og x slutter å eksistere.

Resultatet er at r refererer til et ugyldig minneområde, og det vil ikke Rust kompilatoren ha noe av. Kompilatoren er streng, men er såpass grei at den forklarer hvorfor den feiler.

error[E0597]: `x` does not live long enough
 --> src/main.rs:21:13
  |
21 |     r = &x;
  |       ^^ borrowed value does not live long enough
22 |   }
  |   - `x` dropped here while still borrowed
23 |
24 |   println!("r: {}", r);
  |            - borrow later used here

Annoteringer for levetid

En variabels levetid er noe Rust kompilatoren i mange tilfeller vil kunne utlede på egenhånd, og dette kalles elision. I de tilfellene den ikke er i stand til å utlede dette selv, må vi tilby en hjelpende hånd ved å annotere de nødvendige variablene med en levetid.

Syntaksen for dette er å definere en type med en ledende apostrof, etterfulgt av et variabelnavn som f.eks 'a.

Her har vi brukt a, som er en etablert konvensjon, men det er ingenting som hindrer oss å bruke mer beskrivende navn dersom det er ønskelig. En eksplisitt annotering av en type vil se slik ut,

&'a T

hvor 'a allerede er introdusert. Dette leses som: En referanse til en type T hvor levetiden er ’a.

Levetid elisions

Kompilatoren benytter tre regler for å utlede levetid for referanser som ikke er eksplisitt annoterte. Regel nr 1 har med innparameter å gjøre, mens de to andre har med levetid på returverdi. Etter at kompilatoren har gått gjennom disse tre reglene, og det fortsatt er referanser som man ikke har utledet levetid for, så vil kompilatoren gi en feilmelding.

Regel 1

Kompilatoren tilordner en levetid til hvert referanseparameter. En funksjon med ett referanseparameter vil få følgende levetid annotering:

fn one<'a>(x: &'a i32) {}

En funksjon med to referanseparametre:

fn two<'a, 'b>(x: &'a i32, y: &'b i32) {}

og så videre.

Regel 2

Dersom det er eksakt ett referanseparametre, så vil denne levetiden også bli benyttet på returverdien(e):

fn one<'a>(x: &'a i32) -> &'a i32 {}

eller dersom returverdien er en vector med referanser:

fn one<'a>(x: &'a i32) -> Vec<&'a i32> {}

Regel 3

Dersom det er flere innparametere som er referanser, men et av disse er &self eller &mut self fordi dette er på en metode, så vil levetiden av self bli tilordnet alle returverdier.

Tid for “Demo”

La oss se på et praktisk eksempel. Vi har en funksjon som tar imot en referanse til en string slice som inneholder en eller flere kommaseparerte landkoder, som så splittes, trimmes og returneres som en vector av koder.

fn extract_languages(languages: &str) -> Vec<&str> {
  languages
    .split(',')
    .map(|lang| lang.trim())
    .collect()
}

Her tar vi én referanse som innparameter, languages, og innparameter er ikke &self eller &mut self. Dette betyr at regel 1, 2 og 3 oppfylt. Referansene i returverdien vil få samme levetid som innparameter, og vi trenger ikke å annotere typene med en levetid.

En stund senere så kommer det et ønske om at man skal kunne ekskludere en av landkodene dersom den finnes i strengen. Vi endrer funksjonen til å ta med et ekstra innparameter exclude_lang som vi filtrerer på:

fn extract_languages(languages: &str, exclude_lang: &str) -> Vec<&'a str> {
  languages
    .split(',')
    .map(|lang| lang.trim())
    .filter(|code| *code != exclude_lang)
    .collect()
}

Regel 1 fortsatt overholdt, så kompilatoren vil implisitt sette 'a for languages og 'b for excluded_lang. Regel 3 er også oppfylt siden ingen av innparameterene er &self eller &mut self

Regel nummer 2 går derimot ikke gjennom, siden det er mer enn ett referanseparameter og returverdien er en referanse. Vi kan da ikke vite hvilke levetid returverdier skal ha, så her må vi hjelpe til litt.

fn extract_languages<'a, 'b>(languages: &'a str, exclude_lang: &'b str) -> Vec<&'a str> {
  ...
}

Siden funksjonen ikke returnerer noe som har levetid 'b, kan vi unnlate å definere den. Funksjonen kan da forenkles slik:

fn extract_languages<'a>(languages: &'a str, exclude_lang: &str) -> Vec<&'a str> {
  ...
}

Det å annotere levetid er et konsept jeg ikke har sett i andre programmeringspråk, så det føles uvant. Det vi har sett på så langt vil jeg allikevel påstå ikke er så vanskelig, gitt at man skjønner tre enkle regler.

Hva med referanser i en struct?

Dersom vi definerer en struct som holder på referanser, må vi definere levetid på disse.

struct TextLine<'a> {
  line: &'a str,
}


fn main() {
  let document: String = String::from("En\nto\ntre");
  let first_line = TextLine {line: document.split("\n").next().expect("Ingen linjer funnet")};
  println!("{}", first_line.line);
}

Denne structen inneholder en referanse til en string slice, line. Man deklarerer levetiden som en generisk type, i dette tilfellet <'a>. Man vil da kunne benytte denne inne i structen, som du ser her for line. Dette betyr at TextLine ikke kan leve lenger enn referansen i line.

Dersom en struct inneholder flere referanser, vil disse ofte bruke samme levetid. Det finnes unntak, som f.eks dersom structen har en metode som returnerer en referanse til en av medlemmene som er spesifikk for dette medlemmet.

Av og til må man gå enda dypere inn i hvordan levetider fungerer, men det vi har gått igjennom her tar oss langt på vei når vi programmerer i Rust. Vi sees…